web analytics

- CookieCoffee -

– No.1 Blogger in Thailand by StatCounter UK –

สึตาบะไกและโมสึไก ~ กี๊ๆ สมุน Starbucks & MOS มาแล้ว – –

กี๊ๆ ~ ซูมมม เข้าสู่บรรยากาศสึตาบะไก โดยสมุน Starbucks [อย่าแปลกใจถ้าอ่านไม่รู้เรื่อง – -]

สึตาบะ [Sutaba] = Starbucks ส่วน โมสึ [Mosu] = MOS Burger ครับ… เป็นชื่อย่อที่คนญี่ปุ่นเค้าเรียก ส่วน “ไก” ที่ห้อยท้าย มันมาจากตำรวจอวกาศสปีลบัน ชาลีบัน เกียบัน [ใครเกิดทัน ยกมือ – -/] เวลาลูกสมุน [ร้องกี๊ๆ – -] เป็นรองพระเอก มันจะเรียก “บรรยากาศเคมูไก” จากดาวมันมาเพื่อเพิ่มพลัง น้องสาวผม เลยเรียกผมว่า “สึตาบะไก” และ “โมสึไก” 

แปลว่า “สมุน Starbucks” และ “สมุน MOS Burger” ศัตรูของเราคือ McDonald และ Coffee World บรึมๆ = =

starbucks_carrot

Continue Reading…

Posted 8 years, 1 month ago at 15:00.