WhatsApp by Facebook เก็บค่า Chat ข้อความละสามบาท

“The messages are set to cost between 0.5 cents to 9 cents a message”

BBC UK รายงานข่าวนี้ไปตั้งแต่เมื่อ Week ที่แล้วแต่แปลกที่ไม่ค่อยมีใครในไทยพูดถึงเท่าไร, ส่วนหนึ่งอาจเพราะบ้านเรานิยมใช้ Line ในการ Chat มากกว่า WhatsApp [เจ้าของเดียวกับ Facebook] และ Facebook Messenger ก็เป็นได้ ?

และแม้ WhatsApp จะเริ่มเก็บ “ค่าบริการ” ที่ว่าฯ กับผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ [Business User] ก่อนก็ตาม

แต่มันก็อาจเป็น “สัญญาณ” เตือนใหม่ว่า Zuckerberg กำลัง “จ้องจะหาเงินเพิ่ม” อีกแล้ว

หลังจากที่หุ้นของ Facebook ตกลงเรื่อยๆ พร้อมจำนวนผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ลดลงเช่นกัน

View More