Robot & AI : ยิ่งใช้หุ่นยนต์ยิ่งทำให้ช่องว่างทางสังคมเพิ่มขึ้น

“Three in four Americans [76%] agree or strongly agree that artificial intelligence [AI] will fundamentally change the way people work and live over the next decade” เป็นตัวเลขที่ไม่น่าแปลกใจ

ประชาชนชาว American ส่วนใหญ่เชื่ออยู่แล้วว่า AI [ในที่นี้หมายถึง Computer & Robot ด้วย] จะมา “เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของคน” ในช่วง 10 ปีข้างหน้า, แต่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเกินครึ่งเชื่อว่า “ชนชั้นทางสังคมจะยิ่งกว้างขึ้น”

[63% of Americans believe the adoption of AI will widen the gap between the rich and the poor]

แปลง่ายๆ ก็คือ “คนรวยจะยิ่งรวย” และ “คนจนจะยิ่งจน” ในยุคแห่ง Robot & AI !

sony-xperia-hello-ai-robot-house-review-price-japan-tokyo-jobs-lose-yodobashi-biccamera

View More

จาก How to be Blogger : Robot กับการตกงานครั้งยิ่งใหญ่ ?

หลังๆ ผมชอบงานอดิเรกใหม่ที่เรียกว่า​ “How to be Blogger” มาก, ไม่ใช่เพราะมันได้ “ค่าขนม” เล็กๆ น้อยๆ เป็นทุนสำหรับการ Backpack แต่เป็นเพราะผู้เข้าฟังส่วนใหญ่ล้วนแต่ “เก่งฉกาจ” มีความรู้ความสามารถในสายของตนอย่างยิ่ง

และ How to be Blogger ของวันนี้ก็เพิ่งจบไป, มีท่านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot & Automation

เมื่อพูดถึง Robot & AI, เรามักนึกถึง “การตกงานครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ”

แต่วันนี้, ผมได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ “ประเด็นทางสังคม” เกี่ยวกับ Robot VS คน

เขาบอกผมว่า “ตอนนี้เรามีภาพลักษณ์ที่ลบมากเกินไป, ว่า Robot & AI จะเข้ามาแย่งงานคน”

robot-ai-automation-vs-human-work-pros-cons-review-app-how-to-fight

View More