Digital Disruption : California ก็เลิกจ้างเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 !

“38% more California employers file layoff warnings”

เป็นข้อมูลจาก California’s Employment Development Dept

ส่วนตัวผมชอบการจั่วหัวที่ว่า Has it seemed like news of layoff notices is on the rise ? [คุณก็รู้สึกเหมือนกันรึเปล่าว่าช่วงนี้มีข่าวเลิกจ้างคนงานเยอะขึ้น ?” พร้อมคำตอบในตัวว่า “Well, you’re not mistaken [คุณคิดไม่ผิดหรอก]”

ส่วนหนึ่งอาจเพราะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกิดการชะงักงันด้วยหลายปัจจัย

แต่อีกส่วนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาแทนที่ของ Technology มีผลต่อการเลิกจ้างแรงงานชาวมนุษย์เป็นอย่างมาก !

my-daddy-works-here-road-traffic-construction-under-new-york-usa-poor-labourer-digital-disrupt-layoff

View More